فهرست مطالب

پيشگفتار مترجم

مبدا در مكتب اهل بيت عليه السلام

ياد آوري هآيي درباره هستي آفرين

1-     نيازحتمي به برهان

2-     برهان در قرآن

3-     حجيت ذاتي علم و عقل

4-     انكار يا تشكيك بعظي اخباريون در حجيت عقل

پاسخ مابه اخباريون

1-     عقل و نفس نزد فلاسفه و در كتاب و سنت

2-     عقل در احاديث معصومين

3-     علم حقيقت روشن و روشنگر

شواهد تغاير نفس با عقل و علم

نگاهي به اقسام و تعريف علم

علم در احاديث

دو تذكر پيرامون حقيقت عقل و رابطه آن با علم

ياد آوري هايي در باره عقل

حقيقت حكم عقل

نشانه هاي عقل

تجرد علم و عدم تجرد روح

خود شناسي و خدا شناسي

هشداري در گزينش راهنما

بهره عقل از معرفة الله

نفي عدم و نفي تشبيه

آفريده آفريدگار ميخواهد

ارشاد به هستي آفرين

هدايت عام و خاص

قواعدي كه در آفرينش خداوند جريان ندارد

جدايي وجودي خالق و مخلوقات در آيات و روايات

خلاصه مطب

دلايل نقلي وحدت وجود

سخني در تجلي و مكاشفه

مكاشفه

سخن ملا صدرا در بيان مقصود عرفان والامقام

معرفت فطري

جلوه خداوند در دل موسي عليه السلام

خلاصه

ارزيابي جلوه حق

ياد آوري اثرپيمان منشا معرفت فطري

پيمان عالم ذر و اظله

حكمت پيمان عالم ذر

دلايل نقلي تقدم ارواج بر اجساد

طاعت و عصيان انسان پيش از دنيا

شناخت فطري به شناخت آياتي بر نمي گردد

ياد آوري و نتيجه

بروز شناخت فطري هنگام ناميدي

ياد آوري ضروزي

اشكالات عالم ذر و پاسخ آن

كاشفيت نور علم نيازي به وجود معلوم ندارد

دلايل قائلين به چبر و پاسخ آن

دلايل جبريون

دلايل نقلي نفي جبر

معاني قضا و قدر

ياد آوري تعاريف مختلف

مشيت اراده

تعلق خواست خداوند به عمل بنده

تفويض

اثبات حالت بين چبر وتفويض

مشيت اراده قضا و قدر در افعال اختياري

تفويض خلقت و رزق به ائمه عليه السلام

واگذاري سرنوشت دين به معصومين  عليه السلام

مساله بداء

نكاتي در توضيح حقيقت بداء

معاد در مكتب اهل بيت عليه السلام

نكاتي پيرامون معاد

دلايل عقلي و نقلي معاد

 معاد روحاني و جسماني در كلمات بزرگان

آيات معاد جسماني

روايات معاد جسماني

ماده اصلي آفرينش انسان

1-     آب ماده اصلي جهان آفرينش

2-     ماده اصلي خلفت علم و حيات ندارد

3-     تقسيم ماده اصلي به عليون و سجين

4-     جهان سايه ها و كالبدها

5-     هر روح بدني مناسب دارد

6-     پيمان عالم ذر

7-     امتحان مردم در عالم ذر

8-     جايگاه آدم عليه السلام

9-     عدم تجرد روح

10- استقلال روح

11- نقد دلايل قائلين به تجرد روح

12- فرق روح و بدن در عوارض آنهاست

13- هر ذره اي ميتواند داراي علم و ادراك شود

14- انسان بر چسمانيت خود باقي مي ماند

15- علم و هدايت با كفر و ظلم نابود مي شود

16- محل اوراح و بدنها پس از ميثاق و قبل از دنيا

17- رابطه روح با بدن

بحثي در احوال روح در برزخ

تذكر و توضيح در كيفيف روح

پاسخ به دو شبهه